Cel działania stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość (w skrócie: „SOUBP”) powstało w celu zawierania i negocjowania grupowych umów ubezpieczenia na rzecz swoich członków i innych osób, które zechcą skorzystać z takiej umowy ubezpieczenia, na warunkach korzystniejszych niż oferowane przez zakłady ubezpieczeń dla pojedynczych osób.

SOUBP zrzesza członków, aby umożliwić im skorzystanie z oferty grupowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Do umów ubezpieczenia grupowego zawartych przez SOUBP mogą przystąpić także osoby nie będące członkami Stowarzyszenia (szczegóły znajdują się w Statucie SOUBP do pobrania poniżej).

Celem działalności SOUBP jest również rozwijanie świadomości i wiedzy ubezpieczeniowej wśród swoich członków.

Stowarzyszenie jest stroną umowy ubezpieczenia (umowy grupowej) jako Ubezpieczający i odpowiada za właściwe administrowanie taką umową. Do umowy ubezpieczenia „dla Grup Otwartych” każdy z ubezpieczonych (lub rodziców/opiekunów prawnych) przystępuje ONLINE za pośrednictwem dedykowanej platformy ubezpieczyciela i płaci składkę bezpośrednio na konto Ubezpieczyciela (konto dedykowane do umowy ubezpieczenia, do której przystępuje). Powyższa forma zawarcia ubezpieczenia jest zgodna z polskimi przepisami prawa, gdyż zgodnie z art. 808 §1 Kodeksu Cywilnego Ubezpieczający (w tym wypadku SOUBP) może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Dlaczego warto przystąpić do umowy ubezpieczenia zawartej przez SOUBP?


Przystąpienie do umowy ubezpieczenia zawartej przez Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość daje Państwu następujące korzyści:

  1. Możliwość ubezpieczenia w ramach umowy generalnej ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na preferencyjnych warunkach, znacznie korzystniejszych od tych, które są negocjowane indywidualnie;
  2. Zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego zgodnie z przepisami polskiego prawa
    i opiniami Urzędu Zamówień Publicznych i innych instytucji kontrolujących jednostki sektora finansów publicznych;
  3. Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy w związku z zawarciem grupowego ubezpieczenia na rzecz pracowników lub członków ich rodzin (np. dzieci)
  4. Brak konieczności zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci przez placówkę oświatową
  5. Możliwość wyboru jednego z kilku wariantów ubezpieczenia i wyboru wariantu dopasowanego do potrzeb Ubezpieczonych;
  6. Możliwość wyboru ubezpieczenia spośród ofert różnych Ubezpieczycieli;
  7. Uzyskanie pomocy i doradztwa ze strony pracowników firmy brokerskiej Maximus Broker Sp. z o.o. – doświadczonych specjalistów w zakresie ubezpieczeń.

NIP: 9562298423

Kamila Drzewiecka

Prezes Zarządu

REGON: 341199339

Albert Kasprowicz

Członek Zarządu

KRS: 0000399067

Klaudia Polak

Członek Zarządu

Anna Florek

Członek Zarządu